Кацемір Я. В. Теоретичні особливості інноваційної діяльності в сфері побутового обслуговування..

УДК 338.46

Я. В. Кацемір
Херсонський національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Кацемір Я. В., 2016

Досліджено роль інноваційної діяльності у сфері побутових послуг, характерис¬тику та аналіз інноваційної діяльності підприємств сфери послуг. Подано класифіка¬цію інновацій у сервісних організаціях. Описано впровадження інновацій на прикладі підприємств.
Ключові слова: інновації в сфері послуг, інноваційна діяльність, класифікація інновацій.

Y. Katsemir
Kherson National Technikal University

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY
IN THE SPHERE OF CONSUMER SERVICES

 Katsemir Y., 2016

The article investigates the role of innovation in the field of household services, characterization and analysis of innovative activity of the enterprises of sphere of services. The classification of innovations in service organizations. Describes the process of introduction of innovations on the example of enterprises.
Key words: innovation in services, innovation, classification of innovations.

Література – 3