Пясецька А. Організаційні інновації в управлінні сучасним вищим навчальним закладом..

JEL I22, O31

A. Piasecka
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS)
Faculty of Economics
Department of Quality Management and Knowledge

ORGANIZATIONAL INNOVATION IN MANAGING A MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

© Piasecka А., 2016

In the modern university decision-making processes are becoming more complex. Higher education institution functions as an enterprise, it should be remembered that efficient operation of such an institution depends on its effectiveness.
The article presents examples of implementation of selected management methods, which are organizational innovation in higher education: quality management system according to ISO 9001, Balanced Scorecard, Navigator.
Key words: higher education institution, quality management system according to ISO 9001, Balanced Scorecard, Navigator.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

© Пясецька А., 2016

Процес прийняття рішення в менеджменті сучасним вищим навчальним закладом стає все більш системним та комплексним. В управлінні університетом, як і в управлінні підприємством важливо пам’ятати, що ефективність операцій впливає на результативність функціонування установи загалом. Наведено приклади використання різних методів управління вищим навчальним закладом, що ґрунтуються на інноваційному підході: управління якістю за стандартами ISO 9001, використання збалансованої системи показників, застосування моделі “Скандія-навігатор”.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, управління якістю за стандартами ISO 9001, збалансована система показників, модель “Скандія-навігатор”.

Література – 17