Процак К. В., Романів Л. В. Психологічні аспекти адаптації персоналу організації

УДК 338.46

К. В. Процак, Л. В. Романів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

© Процак К. В., Романів Л. В., 2016

Розглянуто проблему адаптації нових працівників в організації, її мету та основні складові. Детальну увагу зосереджено на психологічній складовій адаптації. Розглянуто емоційний інтелект як основний чинник психологічної адаптації нових працівників. Узагальнено значення емоційного інтелекту для кар’єри працівника.
Досліджено особливості взаємодії нових працівників з керівниками. Наведено основні стилі керівництва; ознаки, за якими можна визначити основні типи керівників, особливості їхнього мотивування, поведінку в конфліктних ситуаціях. Проаналізовано сумісності різних типів керівників з підлеглими.
Наведено рекомендації, які дають змогу поліпшити психологічну адаптацію працівників на новому місці роботи.
Ключові слова: адаптація персоналу, соціально-психологічна адаптація, емоційний інтелект, кадровий менеджмент.

K. Protsak, L. Romaniv
Lviv Polytechnic national university
Department of Management of Organisations

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION
OF PERSONNEL IN ORGANIZATION

© Protsak K., Romaniv L., 2016

The problem of adaptation of new employees in the organization, its goals and main components are considered. Detailed attention is paid to the psychological component of adaptation. Emotional intelligence is considered as the main factor of psychological adjustment of new employees. Importance of emotional intelligence for employees’ career is generalized.
The features of the interaction of new employees with managers are investigated. The basic style of leadership; characteristics, which can identify the main types of executives, their motivation, behaviour in conflict situations are described. Analysis of the compatibility of different types of managers with subordinates is made.
The recommendations that allow you to improve the psychological adaptation of workers to a new job are given.
Keywords: adaptation of personnel, social and psychological adaptation, emotional intelligence, human resources management.

Література – 12