Доскіч С. Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв’язків

УДК 528.3

МАТЕМАТИЧНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ
КОМБІНОВАНИХ GNSS РОЗВ’ЯЗКІВ

С. Доскіч
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: методи космічної геодезії, ком¬бінований розв’язок, нормальні рівняння.

Література – 18
Математичні принципи створення
комбінованих GNSS розв’язків
С. Доскіч

У ході досліджень розглянуто математичні прин¬ципи створення комбінованих розв’язків та за-
пропо¬новано комбінування на рівні окремих сесій GNSS спостережень (днів) та на рівні багаторічних GNSS спостережень. Для реалізації цих розв’язків рекомендовано використовувати програмний пакет GAMIT/GLOBK.

Математические принципы создания комбинированных GNSS решений
С. Доскич

В ходе исследований рассмотрены математи¬ческие принципы создания комбинированных реше¬ний и предложены комбинирования на уровне отдельных сессий GNSS наблюдений (дней) и на уровне многолетних GNSS наблюдений. Для реализа¬ции этих решений рекомендуется использовать прог¬раммный пакет GAMIT / GLOBK.

Mathematical principles of creating
combined GNSS solutions
S. Doskich

During the research it was investigated the mathematical principles of the combined solutions and two approaches were offered: the combination at the level of separate sessions GNSS observations (days) and combination at the level of long-term GNSS observations. For realization of these solutions were recommended software GAMIТ/GLOBK.