Кудін Анатолій. Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету

УДК 159.01
Анатолій Кудін
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ФАКУЛЬТЕТУ
© Кудін Анатолій, 2016
Робота стосується розроблення програмного забезпечення інтернет-адаптованого навчального середовища факультету університету. Розроблена концепція віртуального навчального середовища (ВНС), основні положення якої такі: учасники і розробники, область застосування, розміщення, основні елементи ВНС. Функції підсистем ВНС реалізовано на базі програмних продуктів хмарних сервісів MS Microsoft, системи Moodle та програмних модулів власного виробництва. Відправною точкою розгортання ВНС є сайт факультету.
Ключові слова: програмне забезпечення, інтернет, навчальне середовище, інфор¬маційна система.
This work is dedicated to the development of software for online adaptive learning environment faculty of the University. This includes developing the concept of virtual learning space (VLS), which includes the following key provisions: participants and developers, scope, location, main elements of VLS. Functions of subsystems of the VLS are made on the basis of software products of MS cloud services-Microsoft, Moodle and software modules of its own production. The starting point for the deployment of VLS is the website of the faculty.
Key words: software, Internet, learning environment, information system.
Anatolij Kudin
National Pedagogical University named after Mykhailo Dragomanov
SOFTWARE FOR VIRTUAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT DEPARTMENT
Література – 4.