Каук Віктор, Гребенюк В’ячеслав, Шкіль Олександр. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів.

УДК 004.891
Віктор Каук, В’ячеслав Гребенюк, Олександр Шкіль
Харківський національний університет радіоелектроніки
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДТРИМЦІ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
© Каук Віктор, Гребенюк В’ячеслав, Шкіль Олександр, 2016
Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання індивідуальних проектних завдань.
Ключові слова: самостійна робота, LMS Moodle, віртуальні консультації, проектні завдання.
Methods for supporting different types of students’ self-study by means of distance learning tools based on LMS Moodle are considered in the paper. Examples of virtual counseling center organization and support module of individual project tasks implementation are given.
Key words: self-study, LMS Moodle, virtual consultation, project tasks.

Kauk Viktor, Grebenyuk Vyacheslav, Shkil Alexander
Kharkiv National University of Radio Electronics
CLOUD TECHNOLODY FOR MAINTAINING
INDEPENDENT WORK STUDENTS
Література – 4.