Гаращук Олена, Куценко Віра. Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти

УДК 37.015.6:378:001.895
Олена Гаращук
Державна інспекція навчальних закладів України
Віра Куценко
Державний університет “Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України”
ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПЕРЕДУМОВА РОЗБУДОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ
© Гаращук Олена, Куценко Віра, 2017
Розкрито значення освіти в розбудові постіндустріального суспільства, економіки знань, з урахуванням того, що водночас для забезпечення цього освіта потребує активного впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій. Подано модель інноваційного навчання у вищій школі. Окреслено шляхи подальшого прискорення процесу формування конкурентоспроможної освіти.
Ключові слова: освіта, навчально-виховний процес, інноваційні технології, конкурентоспроможність.
The significance of education in the development of post-industrial society, knowledge-based economy. It is noted that at the same time to ensure that the above-mentioned values of education, requires the active implementation in the educational process of modern technologies. In this context, innovative training model is supplied in high school. We give way to further accelerate the formation of competitive education.
Key words: education, educational process, innovative technology, competitiveness

Olena Garashchuk
State inspection of educational institutions of Ukraine
Vira Kutcenko
State Institution “Institute for Environmental Economics and sustainable development
of the National Academy of Sciences of Ukraine”
INFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGY – BACKGROUND OF COMPETITIVE EDUCATION
Література – 8.