Герасименко Інна. Використання технологій дистанційного навчання

УДК 004.031.42
Інна Герасименко
Черкаський державний технологічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Герасименко Інна, 2017
Розглянуто питання захисту даних у системах підтримки дистанційного на¬вчання, різні засоби захисту, такі як апаратні, програмні, захисні перетворення та органі¬заційний захист. Проаналізовано ключові місця, що потребують захисту, та запро¬поновано можливі варіанти їх захисту, такі як використання капчі під час реєстрації, захист за ІР-адресою та сервісом захисту від копіювання. Апробацію запропонованих засобів захисту проведено на прикладі електронного навчального курсу “Інформаційні технології аналізу систем”, розгорнутого в системі підтримки прийняття рішень на базі Moodle.
Ключові слова: система підтримки дистанційного навчання; електронний навчальний курс; захист даних.
This article is devoted to the protection of data systems in support of distance learning. Describes various remedies, such as hardware, software, protective transformations, and organizational protection. The key areas that need protection and suggested possible options for their protection, such as a captcha in the registration, protection class IP address and service of the copy protection are analyzed. The proposed remedies undertaken on the example of e-learning course “Information technology analysis, systems” deployed in the system of decision support based on Moodle.
Key words: system in support of distance learning; e-learning course; data protection.

Inna Herasymenko
Cherkasy State Technological University
USED DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
Література – 8.