Доманецька Ірина, Красовська Ганна. Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів.

УДК 004.9
Ірина Доманецька, Ганна Красовська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
© Доманецька Ірина, Красовська Ганна, 2016
На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально розподілених навчальних закладах.
Запропоновані напрями створення єдиного інформаційно-навчального простору університету, серед яких важлива роль відводиться проведенню досліджень щодо вибору хмарних сервісів та розробленню проекту інтеграції єдиного інформаційно-навчального простору з вибраними хмарними сервісами.
Ключові слова: інформатизація освіти, стандарти освіти, електронний навчальний курс, система організації навчання, інформаційно-навчальний простір, територіально та організаційно розподілені навчальні заклади, хмарні сервіси.
Basing on the example of geographically and organizationally distributed educational institution, we highlighted the features of the present stage of education informatization, noted the growing contradictions between harmonization and divergence of education in the geographically and organizationally distributed educational institutions.
Furthermore, we proposed the directions for developing a common informational and educational University space that includes the conducting analytical research on capabilities for existing cloud services and development of the integration project for unified information University space with the selected cloud services.
Key words: informatization of education, educational standards, distance learning course, learning support systems, information-educational space, geographically and organizationally distributed educational institutions, cloud services.

Іryna Domanetska, Hanna Krasovska
Taras Shevchenko National University of Kyiv
FEATURES OF THE FORMATION OF A UNIFIED INFORMATION – EDUCATIONAL SPACE FOR GEOGRAPHICALLY
AND ORGANIZATIONALLY DISTRIBUTED UNIVERSITIES
Література – 11.