Жежнич Павло, Морушко Олександр, Химиця Наталія. Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці.

УДК 004.031.42:37.091.32
Павло Жежнич, Олександр Морушко, Наталія Химиця
Національний університет “Львівська політехніка”
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
© Жежнич Павло, Морушко Олександр, Химиця Наталія, 2016
Обґрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтерактивних комплексів на лекційних заняттях у вищій школі. Проаналізовано ефективність застосу¬вання інтерактивних проекторів у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка”.
Ключові слова: мультимедійні технології, інтерактивні комплекси, навчання, лекції.
This paper considers advantages and possibilities of interactive educational systems of lecture classes at high school. The effectiveness of interactive projectors usage in teaching at Lviv Polytechnic National University is analyzed.
Key words: multimedia technology, interactive systems, training, lectures.

Pavlo Zhezhnych, Oleksandr Morushko, Natalia Hymytsya
Lviv Polytechnic National University
ANALYSIS OF INTERACTIVE COMPUTER TECHNOLOGY
TO LECTURES AT LVIV POLYTECHNIC
Література – 9.