Колодій Роман, Ромашко Сергій, Ромашко Ірина. Використання комп’ютерних технологій у викладанні курсу “Телекомунікаційні системи передачі”.

УДК 004.924, 004.942
Роман Колодій1, Сергій Ромашко2, Ірина Ромашко3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ,
3Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ”
© Колодій Роман, Ромашко Сергій, Ромашко Ірина, 2016
Наведено приклад використання інформаційних технологій у викладанні нав¬чальної дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.
Ключові слова: інформаційні технології, навчальний процес, засоби само¬контролю.
An example of the use of information technologies in teaching course “Telecommu¬nication transmission system” for students towards the preparation of “Telecommunications”.
Key words: information technology, learning process, means of self.

Roman Kolodiy, Serhiy Romashko, Irina Romashko
Lviv Polytechnic National University,
Lviv Regional Institute of Public Administration of the NAPA,
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology them. S. Z. Gzhytsky
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING COURSE “TELECOMMUNICATION TRANSMISSION SYSTEM”
Література – 4.