Михайлів Н., Сав’юк Л. Аналіз сучасного стану розвитку комп’ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об’єктів.

УДК 004.942
Назар Михайлів, Лариса Сав’юк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
© Михайлів Назар, Сав’юк Лариса, 2016
Проаналізовано моделі комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів та виділено основні ознаки, за якими здійснено класифікацію цих моделей КТК. Наведено схему класифікації КТК. Проведено огляд кожної класифікаційної ознаки та подано приклади використання моделей КТК. Обґрунтовано перехід на платформу технологій адаптивно-інтелектуальних систем.
Ключові слова: комп’ютерний тренажерний комплекс, класифікація, адаптивні технології, інформаційні моделі, інтелектуальні системи.
Conducted analysis of existing models of computer training complexes complex technological objects and allocated the main features of by which was conducted the classification of these models of CTC. Shown the scheme of classification CTC. Conducted review of every signs of the classification, showed examples of models of CTC. Substantiated transition to new adaptive technology.
Key words: computer training complex, classification, adaptive technology, information models, information systems.
Nazar Mykhailiv, Larissa Savyuk
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
ANALYSIS OF CURRENT STATE OF THE COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR PROFESSIONAL TRAINING OPERATORS COMPLEX TECHNOLOGICAL OBJECTS
Література – 13.