Чернихівський Євген, Колодій Роман. Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження

УДК 709;4;710.5
Євген Чернихівський, Роман Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНС
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКІВ ВИКЛИКІВ ТА ТЕЛЕФОННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
© Чернихівський Євген, Колодій Роман, 2016
Описано можливості комп’ютерної навчальної програми для вивчення теоретичних та технологічних аспектів систем цифрової комутації, пов’язаних з телефонним навантаженням вузла зв’язку. Проаналізовано доцільність використання програми для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи комутації” для студентів напрямку підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].
Ключові слова: тренажер, цифрова комутація, потоки телефонних викликів.
This work describes the capabilities of computer training program for learning of theoretical and technological aspects of the digital switching systems, related to the telephone communications hub load. Are analyzed the feasibility of using the program for performing laboratory work in learning discipline “Switching Systems” for the telecommunication specialty students, are offered a control method of learned material, according to the recommendations of regulatory documents of Lviv Polytechnic [1].
Key words: simulator, digital switching, phone calls flow.
Yevhen Chernykhivskyi, Roman Kolodiy
Lviv Polytechnic National University
DISTANCE LEARNING TOOLS IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR PHONE CALLS FLOW AND TELEPHONE COMMUNICATIONS HUB LOAD INVESTIGATION
Література – 4.