Шелестова Анна. Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни “Маркетинг і реклама в Інтернеті”)

УДК 004.738.5+004.031.4+378.147
Анна Шелестова
Харківська державна академія культури
ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ЯК ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ
“МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ”)
© Шелестова Анна, 2017
Запропоновано застосування безкоштовних онлайн-додатків як альтернативи спеці¬альному програмному забезпеченню, необхідному для виконання практичних завдань на заняттях з навчальної дисципліни “Маркетинг і реклама в Інтернеті”, що викладається студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяль¬ність”. Охарактеризовані онлайн-додатки, призначені для створення інтернет-реклами, інтернет-анкет, інтернет-логотипів.
Ключові слова: ВНЗ, навчальна дисципліна, документознавство та інформаційна діяльність, інтернет-маркетинг, інтернет-реклама, онлайн-сервіс, онлайн-генератор.
This paper is proposed use of free online applications as an alternative to the special software required to perform practical tasks for the academic subject “Marketing and advertising in the Internet”, which is taught to students of the speciality “Documentation science and information activities”. Online-applications for creation Internet-advertising, Internet-forms, Internet-logotypies are described.
Key words: university, academic subject, documentation science and information activities, Internet-marketing, Internet-advertising, online-service, online-generator.

Shelestova Anna
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv
ONLINE-SERVICES AS MEANS OF TRAINING FOR DOCUMЕNTATION SCIENCE STUDENTS (ON SAMPLE OF DISCIPLINE “MARKETING
AND ADVERTISING IN THE INTERNET”)
Література – 14.