Зорін В., Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н. Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання.

УДК 004.9
В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Зорін В., Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н., 2017
Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного рівня підготовки. Розроблено власний тест для вдосконалення розрахунків часу тестування. Адже час, наданий на тестування, впливає на саме тестування та на коректність оцінювання студента з тієї чи іншої дисципліни. Для цього висунута певна гіпотеза, проведене статистичне дослідження, розроблена математична модель. Після проведеної роботи та корегування програмного продукту визначено та математично обґрунтовано оптимальний час роботи студента.
Ключові слова: час тестування, дослідження, освіта, оцінка компетенції, знання.
This paper considers an empirical method of determining the optimum time for testing of students’ knowledge. It is determined statistically using the method of Himmelblau, that is, the exclusion of anomalous values. Determined at the time of testing for students of different levels of training. Developed its own test for improvement in test time. After all, the time given for testing, affects self testing and the correctness of evaluation of a student in a particular discipline. This was put forward some hypothesis, conducted the statistical study, a mathematical model is developed. After the work and the correction of software was defined and mathematically proved the optimal time of the student.
Key words: testing, research, education, assessment of competence and knowledge.

V. Zorin, V. Bandura, R. Hrabatyn, M. Pasyeka, N. Pasyeka
Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
IMPROVED METHODS OF KNOWLEDGE ACQUISITION ASSESSMENT OF STUDENTS BASED DISTANCE LEARNING
Література – 6.