Левченко Олександр. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки.

УДК 004.9
Олександр Левченко
Національний університет “Львівська політехніка”
МЕТОДИКА ІМПОРТУВАННЯ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
З ОДНІЄЮ ТА КІЛЬКОМА ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ
У ВНС ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
© Левченко Олександр, 2016
Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
Ключові слова: тест, тестове завдання, електронні навчальні ресурси, віртуальне навчальне середовище, імпорт ресурсів.
The article deals with the preparation method of the massive import of the test questions of various types into the Lviv Polytechnic Virtual learning environment using simple operations in Word and Excel.
Key words: test, test task, electronic learning resources, virtual learning environment, resource import.

O. Levchenko
Lviv Polytechnic National University
IMPORT METHOD OF THE TEST QUESTIONS WITH
ONE OR MORE CORRECT ANSWERS
INTO THE LVIV POLYTECHNIC VLE
Література – 6.