Верес О. М. Вибір хмарної технології в проекті СППР з керування великими даними

УДК 004.652
О. М. Верес
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ВИБІР ХМАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТІ СППР
З КЕРУВАННЯ ВЕЛИКИМИ ДАНИМИ
© Верес О. М., 2016
Описано особливості наявних класифікацій і видів хмарних технологій, їхніх особливостей та специфіки застосування для проектування СППР з керування Великими даними. Запропо¬новано та описано застосування методу аналітичної ієрархії для вибору хмарної технології в проекті СППР з керування Великими даними. Розв’язано багатокритерійну задачу ухвалення рішення з визначеною множиною критеріїв і альтернатив.
Ключові слова: Великі дані, модель, хмарні сервіси, метод ухвалення рішення, система підтримки прийняття рішень.
This article describes the features of the existing classifications and types of cloud technologies, their characteristics and the specific application for the design of Big Data-Driven DSS. Application of the method of the analytical hierarchy for selecting a cloud technology in the project Big Data-Driven DSS has been offered and developed. Multicriterion problem of decision-making with a defined set of criteria and alternatives has been solved.
Key words: Big Data, cloud services, decision making method, Decision Support System.
Література – 17