Грицюк Ю. І., Грицюк М. Ю. Моделювання стратегій поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг..

УДК 004.056:338.48(477.8):519.2(075.8)
Ю. І. Грицюк, М. Ю. Грицюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ФІРМ НА РИНКУ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
© Грицюк Ю. І., Грицюк М. Ю., 2016
Розглянуто особливості побудови математичних моделей, які описують різні стратегії поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг. З'ясовано, що на ринку надання послуг будь-який його суб'єкт має діяти згідно зі встановленими правилами поведінки та взаємодії учасників цього ринку. Розроблено математичні моделі стратегій поведінки та взаємодії двох конкурентних фірм при наданні однієї туристичної послуги, результати якої дали змогу визначити реакцію однієї фірми на дії конкурента, встановити стратегією поведінки та ситуацію (не)рівноваги Штакельберга, точку рівноваги Курно і Неша, а також уможливило дослідити стійкість розглянутих станів рівноваги. Розроблено моделі стратегій недосконалої та досконалої конкуренції туристичних фірм на ринку надання послуг, що дало змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення.
Ключові слова: ринок надання туристичних послуг, поведінка та взаємодія фірм, досконала та недосконала конкуренція, реакція фірми на дії конкурента, теорія ігор, мо¬делі стратегій поведінки та взаємодії, стратегія поведінки Штакельберга, ситуація рівно¬ва¬ги Штакель¬берга, рівновага Курно, рівновага Неша, прийняття управлінських рішень.
We have considered the peculiarities of mathematical models construction, which describe different strategies of the competitive companies` behavior at the market of tourist services. We have found that at the market of service provision any subject must act in accordance with the established rules of behavior and interaction of participants of this market. We have developed mathematical models of behavioral strategies and interaction between two competing companies when providing one travel service. The results of which provided the opportunity to determine the reaction of one company to the actions of a rival. In addition, we have established a strategy of behavior and situation of (not) equilibrium Stackelberg, the point of equilibrium Cournot, Nash, and it resulted in the investigation of the stability of the considered states of equilibrium. We have developed the strategy models of the imperfect and perfect competition of travel companies at the market of service provision that resulted in well-grounded managerial decisions making.
Key words: the market of tourist service provision, behavior and interaction of companies, perfect and imperfect competition, a response of the company to the competitor`s actions, game theory, models of behavior strategies and interaction, Stackelberg strategy of behavior, Stackelberg situation of equilibrium, Cournot equilibrium, Nash equilibrium, managerial decisions making.
Література – 26