Кравчишин В. С., Медиковський М. О., Галущак М. О. Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції.

УДК 004.942
В. С. Кравчишин1, М. О. Медиковський1, М. О. Галущак2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної математики
МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ
© Кравчишин В. С., Медиковський М. О., Галущак М. О., 2016
Здійснено дослідження та порівняльний аналіз методів визначення ймовірності повторення швидкості за розподілом Вейбула, гамма-розподілом та логнормальним розподілом на основі статистичних даних швидкості вітру, які дають можливість обґрунтувати доцільність використання одного з них у конкретній вітровій зоні для моделювання параметрів вітру, а також обґрунтувати розміщення окремих вітрових установок та вітрової електричної станції загалом.
Ключові слова: вітрова електрична станція (ВЕС), вітроустановка (ВЕУ), гамма-розподіл, логнормальний розподіл, розподіл Вейбула, енергетичний потенціал вітру.
This paper deals with the research and comparative analysis of methods of determining the probability of wind speed’s recurrence by using Weibull distribution, gamma distribution and log-normal distribution based on statistic wind speed data. It provides possibility to substantiate the feasibility of using one of them in a specific area for modeling a wind parameters and to substantiate location of individual wind turbines and wind power station as a whole.
Key words: wind power plant (WPP), wind turbine (WT), gamma distribution, log-normal distribution, Weibull distribution, energy potential of wind.
Література – 14