Литвин В. В., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда

УДК 004.89
В. В. Литвин, О.В . Оборська, Р. В. Вовнянка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ
ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПЕТЛІ БОЙДА
© Литвин В. В., Оборська О. В., Вовнянка Р. В., 2016
Розроблено модель петлі Бойда на основі автомата Мура. Станами автомата є етапи петлі Бойда, а також процеси редагування онтології та пошук релевантних знань в онтології. Визначено можливі переходи між станами автомата і параметри, які при цьому передаються. Розроблений автомат є основою для побудови СППР командирами тактичних ланок СВЗСУ.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, онтологія, база знань, петля Бойда, генетичний алгоритм, математичне сподівання, ймовірність.
This paper deals with the model of Boyd loop developed on the basis of Moore automaton. The states of the machine are represented by phases of Boyd loop, by ontology editing process and by search of relevant information in the ontology. Possible transitions between states of the machine parameters have been determined and thus transmitted. The fabricated machine serves as the basis for building tactical units DAFU by DSS commanders
Key words: decision-making support system, ontology, knowledge database, Boyd loop, genetic algorithm, mathematical expectation, probability.
Література – 14