Марасанов В. В., Шарко О. В., Шарко А. О. Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів

УДК 667. 64: 678. 02

В. В. Марасанов1, О. В. Шарко2, А. О. Шарко1
Херсонський національний технічний університет,
1 кафедра технічної кібернетики,
Херсонська державна морська академія,
2кафедра експлуатації судових енергетичних
установок та загальної інженерної підготовки

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ

© Марасанов В. В., Шарко О. В., Шарко А. О., 2016
Обґрунтовано методологічні принципи обробки сигналів акустичної емісії при неруйнівному контролі металопродукції і спостереженні за динамікою дефектів, що розвиваються. В основу статистичної обробки інформаційних параметрів сигналів АЕ покладено знаходження таких інформаційних ознак: середні значення амплітуди одиничних сигналів, середні значення інтервалів між одиничними актами, дисперсії амплітуд, дисперсії інтервалів, коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів, час спостереження поточної реалізації. Показано визначальну роль вейвлет-перетворень при виділенні корисного сигналу на фоні перешкод.
Ключові слова: акустична емісія, сигнали, статистика, інформаційні параметри, вейвлет-перетворення, корисні сигнали, перешкоди.
The methodological principles of the processing of acoustic emission signals for nondestructive testing of metal and observing the dynamics of developing defects. Statistical analysis of information AE signal parameters is based on search of the following information attributes: the average value of the amplitude of individual signals, the average interval between single acts amplitude variance, the variance of intervals, the correlation coefficient between the values of the amplitudes and intervals, the observation of the current implementation. The determining role of wavelet transforms in the allocation of the desired signal to noise background has been demonstrated.
Key words: acoustic emission signals, statistics, information parameters, wavelet transform, useful signals, obstacles.
Література – 17