Шелевицький І. В., Ткаченко Є. В. BOX метод ідентифікації прямих на растрових зображеннях

УДК 004.67: 004.9: 004.93
І. В. Шелевицький1, Є. В. Ткаченко2
Криворізький національний університет,
1кафедра інформатики та прикладної математики,
2кафедра комп’ютерних систем та мереж
BOX МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРЯМИХ НА РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ
© Шелевицький І. В., Ткаченко Є. В., 2016
Запропоновано метод BOX перетворення, що відображає прямі на растрових зображеннях за точками перетину описаного навколо зображення квадрата. Відобра¬ження здійснюється за парами точок, через які проходять прямі, і має складність N^2. Число пар точок, що лежать на одній прямій, акумулюється в одній точці відображення. Це дає змогу виконати селекцію прямих за числом точок на них та фільтрувати окремі точки. Показано алгоритми прямого та оберненого перетворень та приклади перетворення зображень. Відображення потенційно дозволяє реалізувати алгоритми ідентифікації прямих на відеозображеннях у реальному часі.
Ключові слова: Hough перетворення, розпізнавання прямих, фільтрація зобра¬жень, комп’ютерний зір.
The method BOX transformation that reflects lines on raster images for the points of intersection circumscribing the square image. Displaying is carried out by lines with distinct pairs of crossing points and has N^2 complexity. The number of pairs of points lying on a straight line accumulates at a point of reflection. This selection allows you to direct the number of dots on them and perform filtering of individual points. The algorithms of direct and inverse conversion and the examples of images conversion have been demonstrated. Display allows you to implement algorithms of line identification on video images in real time.
Key words: Hough transform, line detection, filtering images, computer vision.
Література – 16.