Бойко Н. І., Михайлишин В. Ю. Ефективність застосування генетичних алгоритмів для пошуку оптимізованих рішень

УДК 004.73
Н. І. Бойко, В. Ю. Михайлишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМІЗОВАНИХ РІШЕНЬ
© Бойко Н. І., Михайлишин В. Ю., 2016
Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі генетичних алгоритмів для знаходження кращого рішення в інформаційній системі. Описано основні аспекти використання генетичних алгоритмів для застосування їх у еволюційному моделюванні. Представлено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень. Наведено існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. Проаналізовано обчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних рішень.
Ключові слова: інформація, інформаційна система, моделювання, генетичний алгоритм, штучний інтелект, еволюційне обчислення, хромосома, спадковість, мутація.
In the article the theoretical principles were justified, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic models of genetic algorithms to find the best solutions in the information system was suggested. The basic aspects of genetic algorithms for their use in evolutionary modeling were described. The genetic algorithm for handling the selection criteria and selection decisions required population was suggested. The existing approaches and methods of using genetic algorithms for solving multi-objective optimization are provided. The computational complexity of genetic algorithm search for optimal solutions were analysed.
Keywords: system, information flow, information processes, “cloud computing”, corporate information systems, information technology.
Література – 20.