Кунанець Н. Е., Небесний Р. М., Мацюк О. В. Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст”

УДК 007 : 304 : 001
Н. Е. Кунанець1, Р. М. Небесний2, О. В. Мацюк2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
кафедра комп’ютерних наук
факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНИХ
ТА СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ У ПРОЕКТАХ “РОЗУМНИХ МІСТ”
© Кунанець Н. Е., Небесний Р. М., Мацюк О. В., 2017
Наведено результати пошуку та аналізу публікацій, в яких досліджено вплив “людського фактора” на формування цілей у соціокомунікаційній складовій портфеля проектів “Розумне місто”, оскільки ключовим елементом розвитку систем “розумне місто” є соціум з його потребами та перспективами. Саме люди, а не технології є творцями розвитку сучасних міст, активними учасниками проектів з їх трансформацій та основними споживачами надаваних міських послуг. Автори проаналізували: особ¬ливості формування центрів інноваційних адміністративних послуг, що ґрунтуються на нових моделях взаємодії громадян та влади, трансформації міських громад за громадяноцентристським підходом, який сприяє успішному вирішенню проблем міста внаслідок інноваційних перетворень та практичної реалізації розумних рішень на основі інформаційних технологій.
Ключові слова: розумні міста, люди, населення, інновації, керування, потреби, формування цілей.
The article presents results of the search and analysis of publications, which investigated the influence of the ’human factor’ on the formation of goals in the socio-communicative section of the portfolio of projects ’Smart City’, as a key element in the development of systems “smart city” is the society with its needs and perspectives. It is people, and not technology, who are the creators of modern cities, active participants of projects with their transformations and the major consumers of urban services. The authors analyzed the peculiarities of formation of centers of innovation of administrative services based on new models of interaction between citizens and the authorities, and the transformation of urban communities, with a citizen-centric approach, which contributes to the successful solution of problems of the city through innovative transformation and practical implementation of intelligent solutions based on information technologies.
Key words: social, humans smart city, societal needs, human resources, urban analytics, urban GIS, urban analysis and modeling, social innovation, populations smart city, creative city,
Література – 79.