Угрин Д. І., Демчук А. Б., Наум О. М. Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл

УДК 004.652.4+004.827
Д. І. Угрин1, А. Б. Демчук2, О. М.Наум3
1Чернівецький факультет НТУ “Харківський політехнічний інститут”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
3Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ
НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПОВЕДІНКИ КОЛОНІЇ БДЖІЛ
© Угрин Д. І., Демчук А. Б., Наум О. М., 2016
Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графух: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд¬кованого списку. Ключовою операцією бджолиного алгоритму є дослідження перспективних позицій та їхніх околів у просторі пошуку. У роботі пропонується метод формування околів рішень з регульованим ступенем подібності та близькості між ними. Пропонуються три підходи до визначення числа агентів фуражирів, які направляються в околи кожної базової позиції.
Ключові слова: бджолина колонія, туристичні маршрути, оптимізація, бджолиний алгоритм, самоорганізація.
In the article the modified paradigm of bee colonies for hiking trails through the solution of combinatorial problems on graphs: the selection in the column independent subset of vertices of maximum pairing in column coloring graph, click in the selection box are studied. Based on the analysis of behavioral models of self colony of bees, methods and mechanisms of formation of the ideas are developed, the formation of combinatorial problems on graphs is discussed. Methods of forming search space are studied. Position in the search space is represented as an ordered list. The key operation of bee algorithm is promising research positions and their surroundings in the search space. In this paper, a method of forming neighborhood solutions with adjustable degree of similarity and closeness between them is suggested. We offer three approaches to determining the number of foragers agents who are sent around each base position.
Key words: bee colony, hiking trails, optimization, bees algorithm, self-organization.
Література – 9.