Юринець З. В., Юринець Р. В. Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

УДК 330.341.1
З. В. Юринець1, Р. В. Юринець2
1 Львівський національний університет імені Івана Франка
2 Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
© Юринець З. В., Юринець Р. В., 2016
Розроблено методологічні підходи щодо оптимізації інноваційної діяльності та виробництва удосконаленої продукції суб’єктами господарювання. Викладено при¬кладні аспекти виробництва інноваційної продукції на основі запропонованої опти¬мальної стратегії розвитку. обчислено оптимальний варіант випуску удосконаленої продукції підприємства для отримання найбільшої прибутковості унаслідок реалізації виробленої продукції. На основі проведених розрахунків менеджери мають змогу виявити сприятливий та несприятливий стан ринкової кон’юнктури для певного виду продукції та покращити процес ухвалення рішень щодо збільшення чи зменшення обсягів випуску удосконаленої продукції.
Ключові слова: теоретико-ігровий підхід, стратегія, інноваційна діяльність, удосконалена продукція, суб’єкти господарювання, прийняття рішень.
Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Practical issues of production due to the proposed optimal strategy are presented. The optimal variant for the production of improved products is calculated. This allows them to obtain greater profitability through implementation of products. Managers have the ability to identify favorable and unfavorable market conditions for certain commodities on the basis of the calculations. Also, managers can improve the decision-making process of the increase or decrease in the volume of improved products.
Key words: game-theoretic approach, strategy, innovative activity, innovative products, business, making decisions.
Література – 9.