Кочан О. Експериментальне дослідження методичної похибки термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного ...

УДК 536.532

О. Кочан

НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем
Тернопільського національного економічного університету

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

© Кочан О., 2009

Описано методику та результати експериментальних досліджень методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля вздовж електродів головної термопари. Отримані результати порівняно з теоретичною оцінкою цієї самої похибки і показана їхня доволі добра збіжність.

The methodology and results of experimental investigation of methodology error of thermocouple with regulated profile of temperature field are described in this article. Also is done comparison of obtained results with analytically obtained the same error. This comparison show good enough convergence these two ways.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю