Максимович В.М., Мороз Л.В., Гарасимчук О.І. Синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів із змінною розрядністю, що...

УДК 621.374

В.М. Максимович, Л.В. Мороз, О.І. Гарасимчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

СИНТЕЗ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ЗМІННОЮ РОЗРЯДНІСТЮ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ДВІЙКОВО-ДЕСЯТКОВОМУ КОДІ

© Максимович В.М., Мороз Л.В., Гарасимчук О.І., 2009

Досліджено методи структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів (ЧІФП) із змінною розрядністю, що працюють у двійково-десятковому коді. Наведено рекомендації щодо використання критеріїв метрологічної доцільності в теорії структурного синтезу ЧІФП.

The methods of structure synthesis of number-pulse functional converters (NPFC) with bits variability, witch work in binary-decimal code, are investigated. Recommendations are also resulted in relation to the use of metrology expedience criterions in NPFC structure synthesis theory.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю