Берко А.Ю., Явлінський О.М. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами

УДК 004.89

А.Ю. Берко, О.М. Явлінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕПРИБУТКОВИМИ ПРОЕКТАМИ

© Берко А.Ю., Явлінський О.М., 2009

Описано створену інтелектуальну систему, метою якої є визначати ймовірність успішності неприбуткових проектів, що зазвичай організовуються неприбутковими та неурядовими організаціями. Науково обґрунтованим є використання теорії ймовірності та методу ядрового згладжування при визначенні ймовірностей з оперуванням малими обсягами наявних даних.
Ключові слова – системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні системи, теорія ймовірності, прогнозування, проектний менеджмент, прийняття рішень в умовах невизначеності.

In the abstract it is showed the example of the implemented intelligence system which aim is to predict the estimated successfulness of the unprofitable projects, which are mostly realized by the nonprofit and non-governmental organizations. The usage of probability theory and the kernel smoothing method while proceeding the predictions operating with a small number of available data is scientifically grounded.
Keywords – decision making support systems, intelligence systems, probability theory, prediction, project management, decision making in uncertain terms.

Кількість посилань - 4