Василюк А.С., Басюк Т.М. Алґоритми згортання і розгортання формул абстрактних алгоритмів

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АЛҐОРИТМИ ЗГОРТАННЯ І РОЗГОРТАННЯ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛҐОРИТМІВ

© Василюк А.С., Басюк Т.М., 2009

Подано означення процесів згортання, розгортання й адаптації формул алґоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алґоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції. Наведено моделі алґоритмів згортання і розгортання формул алґоритмів. Показана верифікація розроблених алґоритмів.
Ключові слова – процеси згортання, розгортання і адаптації формул алґоритмів.

Determination of processes of rolling up, development and adaptation of formulas of algorithms is described. The algorithm of adaptation of formulas of algorithms is resulted. It is synthesized, it is minimized, a mathematical model and probed algorithm of adaptation of base sign of operation is built. The models of algorithms of rolling up and development of formulas of algorithms are resulted.
Keywords – processes of rolling up, development and adaptation of formulas of algorithms.

Кількість посилань - 7