Камінський Р.М., Дмитрів Г.Р. Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан

УДК 519.2: 681.5

Р.М. Камінський1, Г.Р. Дмитрів2

1Буковинський університет, м. Чернівці,
2ЛК ДУІКТ, м. Львів

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ВІДНОШЕННЯ МЕДІАН

© Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р., 2009

Подано результати експериментального порівняння згладжування часових рядів методами ковзного середнього, експоненціального та медіанного згладжування. За критерієм відношення медіан показано, що найадекватнішим є метод медіанного згладжування.
Ключові слова – медіана, медіанне згладжування, часові ряди.

In article results of experimental comparison of smoothing of time series by methods moving average, exponential and median smoothings are presented. At use the relation medians criterion is shown, that the most adequate is a method of median smoothings.
Keywords – median, median smoothing, time series.

Кількість посилань - 6