Кульчицький І. Електронний глосарій з архівістики

УДК 658.012.011.56

І.М. Кульчицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ЕЛЕКТРОННИЙ ГЛОСАРІЙ З АРХІВІСТИКИ

© Кульчицький І.М., 2009

Проаналізовано структуру українського термінологічного словника з архівістики, Державного стандарту України ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення” та глосарію термінів архівної справи та діловодства Товариства американських архіваріусів. На основі виконаного аналізу запропоновано інформаційну модель чотиримовного (українська, англійська, німецька, російська) електронного глосарія термінів архівної справи та діловодства.
Ключові слова – термінологічний словник з архівістики, глосарій термінів, електронний глосарій.

In the article the structure of Ukrainian terminological archival dictionary and the archival terms glossary of American registrar society were analyzed due to state standard of Ukraine (ДСТУ 2732:2004) “Business Correspondence and Archival Science Terminology. Terms and definitions.” On the base of conducted analysis informational model of four-language (Ukrainian, English, German, Russian) archival terms and business correspondence e-glossary was suggested.
Keywords – terminological archival dictionary, terms glossary, e-glossary.

Кількість посилань - 5