Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Опрацювання нечітких часових параметрів під час аналізу запитів, заданих природною мовою

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОПРАЦЮВАННЯ НЕЧІТКИХ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ЗАПИТІВ, ЗАДАНИХ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ

© Ришковець Ю.В., Жежнич П.І., 2009

Розглянуто поняття інтересу користувача, який будується на основі аналізу запитів пошуку, методи аналізу текстової інформації та інформаційні системи, що здійснюють такий аналіз. Запропоновано алгоритм аналізу та опрацювання заданих природною мовою запитів, які містять нечіткі часові параметри.
Ключові слова – віртуальна галерея, інтерес користувача, лінгвістичний аналізатор, нечіткий час.

In this article is considered the concept of users interest which is built on the basis of analysis queries search and also methods of analysis text information and existent informative systems which carry out such analysis. Is offered the algorithm of analysis and working, set a human language, queries which contain fuzzy times parameters.
Keywords – virtual gallery, users interest, linguistic analyzer, fuzzy time.

Кількість посилань - 15