Шпортько О.В. Оптимізація блоків стиснутих даних у графічному форматі PNG

УДК 004.043

О.В. Шпортько

Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики

ОПТИМІЗАЦІЯ БЛОКІВ СТИСНУТИХ ДАНИХ У ГРАФІЧНОМУ ФОРМАТІ PNG

© Шпортько О.В., 2009

Запропоновано алгоритм генерування альтернативних стиснутих блоків, вибору найкоротшого стиснутого блока з альтернативних та ітеративного зменшення його розмірів для покращання компресії зображень у форматі PNG. Як показують експерименти, реалізація цього алгоритму дає змогу підвищити коефіцієнт стиснення переважної більшості зображень на 2 – 6 %.
Ключові слова – компресія зображень, формат PNG, коефіцієнт стиснення.

This algorithm of the generation of alternative compressed blocks, choice of the shortest compressed block from alternative one and iterative diminishing of its size for the improvement of compression images in the format of PNG is offered in the following article. As the experiments show, the realization of this algorithm allows to raise the compression factor of the majority of images in 2 – 6 percent.
Keywords – compression images, format PNG, compression factor.

Кількість посилань - 4