Заболотній С.В. Метод перевірки статистичної гіпотези на основі розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом

УДК 519.2

С. В. Заболотній

Черкаський державний технологічний університет,
кафедра радіотехніки

МЕТОД ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ НА ОСНОВІ РОЗКЛАДУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН У ПРОСТОРІ З ПОРІДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

© Заболотній С.В., 2010

Викладено новий метод перевірки статистичних гіпотез, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом (просторі Кунченко). Здійснено синтез вирішного правила та отримано аналітичні вирази, які дають змогу розраховувати ймовірності похибок прийняття рішень.

The new method of verification of statistical hypotheses, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element is expounded in work (space of Kunchenko). The synthesis of solution is carried out governed and analytical expressions which allow to calculate probabilities of errors of making a decision are got.

Кількість посилань - 10