Міхалєва М.С. Результати експериментальних досліджень модельних водних розчинів новим електричним імпедансним методом

УДК 389+621.317+543+006+504.45.058

М. Міхалєва

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕЛЬНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НОВИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ІМПЕДАНСНИМ МЕТОДОМ

© Міхалєва М., 2010

Подано результати експериментальних даних досліджень модельних водних розчинів та інших рідин електричним імпедансним методом. На базі експериментально встановлених конструкцій перетворювачів і отриманих залежностей фізико-хімічних властивостей рідин і їх електричних властивостей запропонований новий експрес-метод оцінки рівня якості об’єктів кваліметрії, конкретно стічних вод.

In the article the given results of the experimental given researches of model water solutions and other liquids by an electric method. The on a base experimentally set constructions of transformers and got dependence properties of liquids and their electric properties physical and chemical the offered new express the method of estimation of level of quality of objects, concretely waster waters.

Кількість посилань - 4