Андруник В.А. Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном

УДК 519.65

В.А. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПАКЕТ ПРОГРАМ ДЛЯ НАБЛИЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНИМ І ГЛАДКИМ МІНІМАКСНИМ СПЛАЙНОМ

© Андруник В.А., 2010

Розкрито функціональні можливості пакета програм “АпроКріо”. Описано його призначення та особливості застосування.
Ключові слова: чебишовська апроксимація, непервне та гладке мінімаксне сплайн-наближення, пакет “АпроКріо”.

Filed functionality packages “ApproKrio”. Described its purpose and features of the application.
Keywords: chebyshov approximation, smooth and continuous minimax spline approximation, software package “ApproKrio”.

Кількість посилань - 12