Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку інформації у файлах баз даних для багатопроцесорних ЕОМ

УДК 004.272.26

В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет ім. І. Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ ЕОМ

© Лісовець В.Я, Цегелик Г.Г., 2010

Виконано порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку записів з використанням методу m-паралельного блочного пошуку у послідовних упорядкованих файлах баз даних, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. За критерій оптимальності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.
Ключові слова: багатопроцесорні системи, m-паралельний пошук, блочний пошук, бази даних.

The comparing effectiveness of the two variant of building the optimal search strategies is analyzed with using of the method of m-parallel block search in ordered files of database which stored in external memory of multiprocessor system for different probability distribution of record request frequency. The mathematical expectation of total time needed for search of a record in file is taken as a criterion of optimality.
Keywords: multiprocessor systems, m-parallel search, block search, database

Кількість посилань – 9