Висоцька В.А., Гарасим О.Р. Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації

УДК 004.02

В.А. Висоцька, О.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

© Висоцька В.А., Гарасим О.Р., 2010

Вирішується завдання оптимізації вибору алгоритму криптографічного захисту інформації для електронного урядування в Україні за допомогою нелінійної згортки критеріїв на основі методу аналізу ієрархій з урахуванням вимог: безпека, швидкість, характеристика алгоритму. В результаті визначено оптимальний криптоалгоритм, який забезпечує цілісність та доступність інформації під час функціонування електронного урядування, автентифікацію користувачів та неможливість заперечення факту відправлення/отримання інформації.
Ключові слова: електронне урядування, криптоалгоритм, оптимізація вибору.

In the paper a task of cryptographic information security algorithm choice optimization is solving for an electronic management in Ukraine by nonlinear criteria convolution on the basis of hierarchy analysis method taking into account such requirements as safety, speed, algorithm description. As a result it was defined an optimal cryptographic algorithm, which provides integrity and availability of information during functioning electronic management, users authentication and impossibility of fact information sending/receipt denial.
Keywords: electronic management , cryptographic algorithm, optimization selection.

Кількість посилань – 20