Литвин В.В. Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ БАЗОВОЇ ОНТОЛОГІЇ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ РЕСУРСІВ

© Литвин В.В., 2010

Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.
Ключові слова: онтологія, концепт, відношення, інтерпретація.

In the paper the automation of ontology development on the basis of textual resources analysis is considered. Ontology development starts from a basic ontology which predefines the subject area under research. The algorithm of such ontology is developed.
Keywords: ontology, concept, relation, interpretation.

Кількість посилань – 5