Щербовських С.В. Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі

УДК 519.718.2

C. В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДУБЛЬОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІЗ ПАРАЛЕЛЬНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ НА ОСНОВІ АЦИКЛІЧНОЇ МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ

© Щербовських С. В., 2011

Для визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням запропоновано метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей. На основі запропонованого методу для дубльованої системи із паралельним резервуванням визначено гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та ймовірність розподілу за відмовами.
Ключові слова: надійність, довговічність, марковська модель, ресурс

The method for reliability index determination for structure redundancy systems that based on based on N-dimension acyclic Markov model is offered. For doubled system with parallel redundancy using proposed method gamma-percentile lifetime, failure intensity and probability density by failures are determined.
Keywords: reliability, durability, Markov model, lifetime.

Кількість посилань - 10