Василюк А.С., Басюк Т.М. Підсистема адаптації формул алгоритмів

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДСИСТЕМА АДАПТАЦІЇ ФОРМУЛ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С., Басюк Т.М., 2010

Описано означення процесів адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції.
Ключові слова: адаптація, алгоритм, математична модель.

Determination of processes of adaptation of formulas of algorithms is described. The algorithm of adaptation of formulas of algorithms is resulted. It is synthesized, it is minimized, a mathematical model and probed algorithm of adaptation of base sign of operation is built.
Keywords: adaptation, algorithms, mathematical model.

Кількість посилань - 7