Климчук С.О. Розроблення прецедентної системи підтримки прийняття рішень для діагностики мостових кранів

УДК 004.891.3

С.О. Климчук

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
кафедра системної інженерії

РОЗРОБЛЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОСТОВИХ КРАНІВ

© Климчук C.О., 2011

Проаналізовано переваги прецедентів. Запропоновано модель прецеденту і структурну схему СППР діагностики. Розроблено СППР діагностування кранів мостового типу.
Ключові слова: мостовий кран, діагностика, прецедент, система підтримки прийняття рішень.

The advantages of cases are analysed. The model of case and flow diagram of the diagnostics DSS are offered. Diagnostic DSS of the bridge cranes has been developed.
Keywords: bridge crane, diagnosis, case, decision support system.

Кількість посилань - 10