Кравець П.О., Гузар В.В. Мультиагентна система керування фондовим ринком

УДК 004.414

П.О. Кравець, В.В. Гузар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФОНДОВИМ РИНКОМ

© Кравець П.О., Гузар В.В., 2010

Досліджується проблема використання мультиагентного підходу для прийняття рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних паперів та інвестицій. Проведено системний аналіз досліджуваної проблемної області. Побудовано діаграми потоків даних для процесів, що відбувається на фондовому ринку. Визначено основні завдання, які потрібно вирішити в процесі створення мультиагентної системи та побудовано відповідну ієрархію задач. Запропоновано ігрову модель збалансованого керування фондовим ринком.
Ключові слова: програмний агент, мультиагентна система, фондовий ринок, трейдер, сховище даних, ігрова модель.

The issue under investigation is the problem of using multiagent approach for decision-making in bidding on the stock market and investment. The system analysis was conducted to investigate the problem area. Data flow diagrams for the processes taking place in the stock market were built. The main aims and the object matter which must be solved in the process of creating multiagent system were determined and the corresponding hierarchy of problems was constructed. The game model for the balanced management of the share market is offered.
Keywords: software agent, multiagent system, stock market, trader, data warehouse, game model.

Кількість посилань - 15