Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Копцептуальна модель бази даних кадрового запезпечення кафедр університету

УДК 004.652.8

О.М. Верес, В.Л. Мельник, Л.Б.Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОПЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ КАДРОВОГО ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

Досліджено діяльність кафедр університету з надання освітніх послуг з підготовки фахівців науково-педагогічними працівниками. Запропоновано концептуальну модель бази даних аналізу кадрового забезпечення кафедри для визначення рейтингу та описано її основні об’єкти.

In the article research of activity of departments of university is conducted from providing of grant of educational services in preparation of specialists by scientifically pedagogical workers. A conceptual model is offered bases given of analysis of the skilled providing of department for determination of rating and its basic objects are described.

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю