Кравець П.О. Ігрова задача колективного стимулювання дій агентів

УДК 004.852, 004.942

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА ЗАДАЧА КОЛЕКТИВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЙ АГЕНТІВ

© Кравець П.О., 2008

Сформульовано ігрову задачу колективного стимулювання елементів (агентів) активних систем. Запропоновано рекурентний метод розв’язування стохастичної гри. Побудовано ігровий алгоритм та проведено комп’ютерне моделювання стохастичної гри з колективним стимулюванням агентів. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу.

The game task of collective stimulation of elements (agents) of active systems is formulated. The recurrence method of the stochastic game solving is offered. The game algorithm is constructed and computer modeling of stochastic game with collective stimulation of the agents is carried out. The influence of parameters of a task on convergence of a game method is investigated.

Кількість публікацій – 23.

Завантажити статтю