Висоцька В. А., Дорош В. М. Інтелектуальна система генерування профільних Web-сайтів

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька, В.М. Дорош

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ГЕНЕРУВАННЯ ПРОФІЛЬНИХ WEB-САЙТІВ

© Висоцька В.А., Дорош В.М., 2011

Розглянуто проблеми побудови інтелектуальних систем генерування профільних Web-сайтів електронного бізнесу, а також особливості створення такої системи. Запропоновано методи побудови такої системи.
Ключові слова: система управління контентом, шаблон Web-сайта, генерування профільних Web-сайтів.

In this article building problems of intelligent systems of relevant e-business Web sites generation are considered. A feature of such a system, а methods of such system creating are proposed.
Key words: content management system, Web template, generating relevant Web sites.

Кількість посилань – 9