Григорович В. Г., Косовська О. Ю., Пігур-Пастернак О. М., Шилінг А. Ю. Огляд технологій темпоральних баз даних

УДК 004.652.4

В.Г. Григорович, О.Ю. Косовська, О.М. Пігур-Пастернак, А.Ю. Шілінг

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ТЕМПОРАЛЬНИХ БАЗ ДАНИХ

© Григорович В.Г., Косовська О.Ю., Пігур-Пастернак О.М., Шілінг А.Ю., 2011

Розглянуто характерні особливості темпоральних баз даних, їхні основні поняття та історію, описано методи представлення темпоральних даних.
Ключові слова: база даних, темпоральні бази даних, темпоральні відношення, часовий інтервал, модель даних.

The article reviews the characteristic features of temporal databases, their basic concepts and history, describes methods of presentation of temporal data.
Key words: database, temporal database, temporal relation, time interval, data model.

Кількість посилань – 16.