Кравець П. О. Динамічна координація стратегій мультиагентних систем

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДИНАМІЧНА КООРДИНАЦІЯ СТРАТЕГІЙ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кравець П.О., 2011

Розв’язано задачу динамічної координації стратегій мультиагентних систем в умовах невизначеності на основі моделі стохастичної гри. Динамічна координація полягає у навчанні системи генерувати просторово-розподілені періодичні сигнали. Побудовано модель стохастичної гри, визначено критерії динамічної координації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язування стохастичної гри.
Ключові слова: мультиагентна система, стохастична гра, динамічна координація стратегій.

The problem of dynamic coordination of strategies of multiagent systems in the conditions of uncertainty on the basis of stochastic game model is solved. Dynamic coordination consists in system learning to generate the spatially-distributed periodic signals. The model of stochastic game is constructed, criteria of dynamic coordination of strategies are defined, a recurrent method, algorithmic and software support for the stochastic game solving are developed.
Key words: multiagent system, stochastic game, dynamic coordination of strategies.

Кількість посилань – 10.