Можаровський В. В., Мар’їн С. А., Коробійчук І. В., Мар’їна Н. А. Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промислових трубопровідних систем, посудин і резервуарів

УДК 539.4

В.В. Можаровський1, С.А. Мар’їн1, І.В. Коробійчук2, Н.А. Мар’їна3

1Гомельський державний університет імені Франциска Скорини,
2Житомирський державний технологічний університет,
3Білоруський державний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ, ПОСУДИН І РЕЗЕРВУАРІВ

© Можаровський В.В., Мар’їн С.А., Коробійчук І.В., Мар’їна Н.А., 2011

Розглянуто задачу побудови програмного комплексу моніторингу технічного і корозійного стану систем трубопроводів, а також засоби автоматизації і структурну схему взаємодії модулів. З використанням розробленого програмного комплексу показано режим роботи з технологічними схемами. Описано засоби для визначення і діагностики ресурсу устаткування з урахуванням корозії.
Ключові слова: трубопровід, моніторинг, програмний комплекс, діагностування.

The problem of construction of software maintenance and corrosion monitoring of pipeline systems, and provides automation and flow diagram of interaction modules. Using the developed software is indicated mode of technological schemes. The means to identify and diagnose equipment resource including corrosion.
Key words: pipeline, monitoring, software system, diagnostics.

Кількість посилань – 5.